top of page
background.png

Datenschutzerklärung:

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website. Beim Besuch unserer Webseite wird Ihre IP-Adresse, Beginn und Ende der Sitzung für die Dauer dieser Sitzung erfasst. Dies ist technisch bedingt und stellt damit ein berechtigtes Interesse iSv Art 6 Abs 1 lit f DSGVO dar. Soweit im Folgenden nichts anderes geregelt wird, werden diese Daten von uns nicht weiterverarbeitet.

Kontakt mit uns
Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen sechs Monate bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

Web-Analyse
Unsere Website verwendet Funktionen des Webanalysedienstes Wir verwenden Google Analytics, um die Website-Nutzung zu analysieren. Die daraus gewonnenen Daten werden genutzt, um unsere Website sowie Werbemaßnahmen zu optimieren. Google Analytics ist ein Webanalysedienst, der von Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States) betrieben und bereitgestellt wird. Google verarbeitet die Daten zur Website-Nutzung in unserem Auftrag und verpflichtet sich vertraglich zu Maßnahmen, um die Vertraulichkeit der verarbeiteten Daten zu gewährleisten. Dazu werden Cookies verwendet, die eine Analyse der Benutzung der Website durch Ihre Benutzer ermöglicht. Die dadurch erzeugten Informationen werden auf den Server des Anbieters übertragen und dort gespeichert.

Sie können dies verhindern, indem Sie Ihren Browser so einrichten, dass keine Cookies gespeichert werden.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG sowie des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) und/oder f (berechtigtes Interesse) der DSGVO.

Unser Anliegen im Sinne der DSGVO (berechtigtes Interesse) ist die Verbesserung unseres Angebotes und unseres Webauftritts.

Die Nutzerdaten werden für die Dauer von einem halben Jahr aufbewahrt.

Ihre Rechte
Ihnen stehen bezüglich Ihrer bei uns gespeicherten Daten grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei uns [siehe Kontakt] oder der Datenschutzbehörde beschweren.

Responsible for the content :
Zala Pušnik, Mag.a Dipl. Hebamme
Stift Viktringstr. 8
9073 Viktring, Austria
T. 0043 (0) 650 74 03 210
info@zala-hebamme.at
www.zala-hebamme.at

 

Web Development:
Anne Leyroutz
9020 Klagenfurt am Wörthersee, Austria
anne-ley@hotmail.com

 

Photos:
Fotografie Lebzelt
Christina Suppanz Fotografie

Glasba:

Matteo Orenda. - studio77 

 

SPLOŠNI POSLOVNI POGOJI

 Zala Pušnik je babica v svobodnem poklicu s sedežem v A-9073 Viktring/Vetrinju in je kot taka na spisku babic avstrijskega gremija za babice pod številko 1881.

Z zakonikom AGB (splošni zakonik) je urejena pogodba o delu med Zalo Pušnik (v nadaljevanju imenovana „babica“) in nosečnico/porodnico/otročnico (v nadaljevanju imenovana „stranka“) v smislu svobodne uslužnostne pogodbe.

 

Sklenitev pogodbe:

Pogodba o delu med babico po izbiri in stranko se sklene po prvem pogovoru, ki ga mora stranka plačati, in po podpisu pogodbe o delu ter dogovorjenega kataloga storitev.

Babica je upravičena odkloniti pogodbo o delu brez navedbe razlogov, posebej še, če od stranke ni moč pričakovati potrebnega zaupanja.

 

Predmet pogodbe:

Natančna vsebina storitev v pogodbi za delo izvira iz kataloga storitev, za katerega sta se dogovorili babica in stranka.

Babica po izbiri pri svojih storitvah načelno ni vezana na določen kraj, pri čemer pa se opravljanje storitev v večini primerov dogaja v stalnem bivališču stranke.

 

Dolžnosti v sodelovanju stranke:

Stranka je obvezana, da babici po izbiri pove po resnici podatke o okoliščinah, ki so iz vidika babice pomembne za dobrobit in zdravje stranke, novorojenčkov in dojenčkov. Babica mora za opravljanje svojega dela dobiti od stranke vse bistvene informacije, v prvi vrsti tiste o zdravstvenih težavah in ovirah.

Stranka mora v okviru prve anamneze posredovati babici vse potrebne informacije, ta dolžnost sodelovanja stranke velja tudi za vse nadaljnje anamneze.

Stranka se obvezuje, da bo takoj posredovala babici morebitne spremembe pri svojih osebnih podatkih ali pri stalnem bivališču.

Glede zaupanih in na znanje danih dejstev in skrivnosti je babica po izbiri po § 7 zakona o babicah (HebG) zavezana k molčečnosti.

Če je babica po izbiri zadržana, je potrebno, da stranka sodeluje pri organiziranju nadaljnje profesionalne oskrbe.

Če stranka ne more doseči babice po izbiri, je stranka dolžna stopiti v stik z nadomestno osebo, ki jo je imenovala babica.

Babica po izbiri lahko odstopi od pogodbe o delu, če je stranka prekršila svojo dolžnost sodelovanja.

 

Termini:

O terminih se babica in stranka dogovorita vsakokrat posebej, dogovorjenih terminov pa se je treba držati.

Če se stranka iz važnega razloga ne more držati termina, mora to sporočiti babici osebno ali po telefonu vsaj 24 ur pred dogovorjenim terminom.

Če termin ni odpovedan v zgoraj navedenem roku ali pa je bil neopravičeno izpuščen, mora stranka plačati babici pavšalirano nadomestilo škode v višini € 50,00 na odpadlo uro oskrbe. Teh stroškov zdravstvena blagajna ne vrača.

 

Pooblastilo zastopanja:

Babica po izbiri opravi storitve v glavnem sama. Lahko pa pooblasti tudi primerno osebo, da jo zastopa. Oseba, ki jo zastopa, ima iste dolžnosti, kakor jih ima babica po izbiri in za katere se je obvezala v tem dogovoru. Zastopstvo je še posebej obvezano, da upošteva dolžnost molčečnosti in varovanja skrivnosti.

Če je babica po izbiri zadržana in ne more opraviti dogovorjenih storitev, se bo potrudila za profesionalno nadaljnjo oskrbo stranke, pri čemer velja napotilo v bolnišnico za profesionalno nadaljnjo oskrbo.

 

Službena nezmožnost:

V primeru bolezni ali daljše odsotnosti mora babica po izbiri obvestiti stranko o službeni nezmožnosti takoj, ko za to izve, oz. v primeru odsotnosti najkasneje štiri tedne pred začetkom odsotnosti.

Stroški za oskrbo, svetovanje in nego:

Za storitve, ki jih opravi babica po izbiri in ki se zaračunajo, se obe strani posebej dogovorita, dolžnost plačila za stranko pa nastane, ko je babica po izbiri opravila dogovorjene posamezne storitve.

Če storitev odpade brez krivde babice, čeprav je bila pripravljena opraviti storitev, je babica upravičena do odškodnine po točki 5.3.

Stranka je obveščena o babičinih stroških s pomočjo cenika. Navedene cene so neto cene (brez pribitkov).

 

Plačilni pogoji:

O plačilnih pogojih se obe strani dogovorita posebej. Brez dogovora se dostavi skupen račun po končanem sodelovanju.

Dežurstvo pri telefonu se plača v 37. tednu nosečnosti po dostavitvi računa.

 

Zamuda plačila:

V primeru zamude s plačilom je stranka dolžna plačati zamudne obresti, ki znašajo po zakonu trenutno 4 %.

Babica po izbiri je upravičena zaračunati za vsak opomin stroške v višini € 10,00.

 

Razveljavitev pogodbe:

Obe pogodbeni stranki sta ob vsakem času in s takojšnjo veljavo s pisno izjavo upravičeni brez navedbe razlogov odstopiti od te pogodbe o oskrbi.

Babica po izbiri je vsekakor upravičena prekiniti pogodbeni odnos do stranke brez navedbe razlogov oz. lahko odstopi od pogodbe o oskrbi, in to ob upoštevanju odgovarjajočih dolžnosti za varnost in skrbnost, babica pa ni dolžna podpirati stranke pri iskanju pomoči pri drugih babicah.

Babica je upravičena prekiniti opravljanje dela, če posebno stranka ne upošteva vsebine svetovanj, če daje potrebne informacije k anamnezi in diagnozi neustrezno ali pomanjkljivo ali če prepreči terapevtske ukrepe.

Na vsak način pa je babica upravičena do plačila stroškov za oskrbo, svetovanje in nego do razveljavitve pogodbe.

 

Spremembe v pogodbi:

Spremembe v pogodbi morajo biti izključno v pisni obliki.

 

Sodna pristojnost:

Dogovorjeno je, da je za morebitne prepire iz te pogodbe o oskrbi za ta predmet pristojno izključno sodišče v Celovcu.

 

Sklepno določilo:

Če je katero od določil v tej pogodbi neveljavno ali če to postane, to ne zadeva ostalih določil v pogodbi.

Pogodbeni stranki pa se obvezujeta, da namesto pravno neveljavnih določil takoj uveljavita tako določilo, ki je najbliže gospodarskemu namenu neveljavnega določila, to pomeni nabliže temu, kar sta pogodbeni stranki hoteli ali bi hoteli, če bi upoštevali neveljavnost določila.

Medsebojne pravice in dolžnosti pogodbenih strank izvirajo iz te pogodbe.

Pri protislovjih v pogodbi veljajo naslednji pravni viri v naslednjem vrstnem redu:

  1. a) določila zakona o babicah (HebG);

  2. b) določila splošnega državljanskega zakonika (ABGB).

bottom of page